SEM en preventieve gezondheidszorg

Sociaal-emotionele begeleiding


Zoals beschreven in de zorgvisie wordt er op de klasvloer ingezet op een warm klasklimaat waar elk kind  zich veilig en geborgen weet.


Op school werken we preventief rond het welbevinden van alle leerlingen, enerzijds door zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van elk kind. Binnen de zorgwerking zetten we in op een concrete en correcte beeldvorming van elk kind; we achten de samenwerking met de ouders hierin zeer belangrijk.

We proberen de pedagogische vraag van een kind in kaart te brengen, zodat we hierop kunnen inspelen. Dit bevordert sterk het goed gevoel bij de kinderen

en op deze manier kunnen problemen voorkomen worden. We doen dit door observaties en evaluaties, maar ook door klasgesprekken en lessenreeksen over gevoelens, sociale vaardigheden … in de klas. Op kindniveau organiseren we kindcontacten of informele gesprekjes met de klasleerkracht.


Op schoolniveau houden we de vinger aan de pols door driejaarlijkse tevredenheidsenquêtes bij de leerlingen af te nemen. We hebben een kinderraad die voor inspraak van de leerlingen zorgt en waar we het nemen van initiatieven door de kinderen aanmoedigen.

Ieder jaar doen we acties tijdens de Vlaamse week tegen pesten. Een lessenpakket, samengesteld door de werkgroep Joker Troef is voorhanden voor de leerkrachten en op de website staat een krantje met informatie over pesten en welke stappen te ondernemen.

We moedigen zowel ouders als kinderen aan om zo snel mogelijk meldingen te doen van eventuele problemen.


Er is een specifiek mailadres beschikbaar: jokertroef@gmail.com .


Bij het begin van het schooljaar 2018 – 2019 werd de speelplaatswerking aangepakt als preventieve maatregel en werd het Joker-troefkaartensysteem ingevoerd.

Er zijn ook lieveheersbeestjesleerkrachten die op de speelplaats beschikbaar zijn om conflicten te bespreken en kinderen aan te moedigen om op een fijne manier te spelen.


Indien een kind op socio-emotioneel vlak extra zorg nodig heeft, kunnen in samenspraak met de zorgcoördinator en de ouders acties ondernomen worden.

De aanpak is zeer divers en we proberen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de noden van het kind.

In sommige gevallen kan ook begeleiding buiten de klas opgestart worden door de zorgleerkracht of de zorgcoördinator. Ook hier is de aanpak zeer uiteenlopend.


Indien deze maatregelen onvoldoende blijken, kan het nodig zijn om het CLB te betrekken om verdere acties te bespreken. Een doorverwijzing naar externe hulp kan dan nodig zijn. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de ouders.


Met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag zijn protocollen opgesteld in samenwerking met de schoolraad, waarin de verschillende te ondernemen stappen neergeschreven staan (zie website).


Preventieve gezondheidszorg


Onze school zet zich samen met het CLB actief in voor het stimuleren van een gezonde en veilige levensstijl, zoals geformuleerd in eindtermen en leerplandoelen, met aandacht voor het fysisch, psychisch en sociaal functioneren. Dat de school dus haar steentje kan bijdragen aan de preventieve gezondheidszorg en de brede definitie van gezondheid staat buiten kijf.


Wij doen dit op de volgende vlakken:


beweging: iedere leerling minstens twee lesuren per week, bewegingstussendoortjes in de klas, tot rust komen via mindfulness of yoga of ademhalingsoefeningen ...

gezonde voeding

verkeerseducatie

kennis meegegeven over het lichaam: op vlak van anatomie en op welke manier je het lichaam gezond kan houden

aandacht voor een 'gezonde' geest - het welbevinden van iedere leerling en ieder lid van het schoolteam

preventief: MEGA-project, lessen EHBO, deelnemen aan acties, oefenen op evacuatie van bus en gebouwen ...

milieubewustzijn stimuleren