SMS-DISCLAIMER:

De webmeester van de Sinte-Maartenschool besteedt veel zorg aan de creatie van deze website,
maar garandeert echter niet de correctheid van alle informatie.
De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen
zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.
Daarom kan de school en webmeester niet aansprakelijk worden gesteld
voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
Wanneer de webmeester verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens,
dan zal deze zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites,
bijvoorbeeld met behulp van knoppen of hyperlinks,
is de school niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.
Eenieder die gebruik maakt van deze instrumenten is zich ten volle bewust van het feit
dat het internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn,
en erkent dat de school geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.
De Sinte-Maartenschool of zijn webmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

De school geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren,
af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden
van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging,
distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Het Sinte-Maartenforum

De gebruiker van het SMS-FORUM moet enkele gedragsregels volgen:

Respecteren van de geldende wetgeving.
Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn,
die de openbare orde en/of de goede zeden schenden,
die een aantasting zijn van het privé-leven van de gebruikers
of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.

Respecteren van de intellectuele rechten zoals auteursrechten van derden of van de school.

De webmeester behoudt zich het recht voor om:

  1. berichten weg te laten omdat die onvoldoende aansluiten bij het onderwerp
    of omdat ze inbreuk plegen op de geldende wetgeving of op de intellectuele rechten.

  2. de toegang te verbieden aan gebruikers,
    die herhaaldelijk zulke niet-passende berichten in het SMS-Forum plaatsen

  3. berichten onder te brengen in andere discussies waar ze beter thuishoren

  4. discussies af te sluiten

  5. berichten te gebruiken in een andere vorm of te verplaatsen naar andere delen van de SMS-site.

De webmeester is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten,
noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan het Forum verbonden zijn.

Gastenboek en berichtenbalk:

De gebruiker dient zich te houden aan de vermelde afspraken (zie gastenboek)


Uit het schoolreglement:

Deze website wordt regelmatig geüpdatet.
Van de school - en klasactiviteiten worden occasioneel ook beeldopnames gemaakt.
Deze opnames, waarop ook uw kind herkenbaar kan zijn, kunnen gepubliceerd worden,
bijvoorbeeld in het schoolkrantje of op de schoolwebsite.
Bij aanvaarding van het schoolreglement geeft u hiermee ook uw toestemming.
Indien u dit niet wenst, moet u dit bij de aanvang van het schooljaar schriftelijk melden aan de directie,
zodat wij hiermee rekening kunnen houden.
Het gebruik van de website is onderworpen aan de op de site vermelde afspraken en de algemene heersende regels.
Van ouders verwachten wij dat ze toezicht uitoefenen op het gebruik van de website door hun kinderen.
Bij oneigenlijk gebruik kan de school de nodige maatregelen nemen om dit te beteugelen.

Foto’s op de website:

Schoolactiviteiten kunnen met foto op de website gepubliceerd worden.
Indien u daar problemen mee hebt, gelieve dit schriftelijk te bezorgen aan de school.
 

U kan ook de webmeester contacteren via
bruno.nica@gmail.com